ఎడ్వర్డ్ సిజర్‌హాండ్స్

Edward Scissorhands ఇల్లు ఇప్పుడు అమ్మకానికి ఉంది

ఎడ్వర్డ్ సిజర్‌హాండ్స్ ఒక ఐకానిక్ గోతిక్ హారర్ చిత్రం, కాబట్టి టిమ్ బర్టన్ ఫిల్మ్ నుండి ఇల్లు అమ్మకానికి ఉందని తెలిసి అభిమానులు సంతోషిస్తారు